Thông tin chi tiết về việc thực hiện một phần của đạo luật đầu tư công

Ngày 4 tháng 6, 2020, chính phủ ban hành ND-CP thứ 40, một đạo luật chi tiết việc thực hiện luật đầu tư công.Đạo luật này áp dụng cho các tổ chức hoặc cá nhân tham gia hoặc liên quan đến đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

Cụ thể, Hồ sơ, nội dung đánh giá và thời gian, quyết định chính sách đầu tư, quyết định điều chỉnh chính sách đầu tư, điều chỉnh các chương trình chính sách đầu tư, khu vực công A, B luật dự án, C. Hồ sơ, đánh giá nội dung và thời gian, quyết định chương trình, các dự án C. dự án.

Nguyên tắc, khả năng, Chuỗi và thủ tục xác định chính sách đầu tư;Chương trình sử dụng vốn từ thu nhập pháp lý của thẩm quyền, trật tự và phân cấp thủ tục, các cơ quan chính phủ tiểu bang, các đơn vị khu vực công cộng dành cho đầu tư, và phân cấp thẩm quyền, trật tự và thủ tục để xác định quyết định đầu tư.Đơn đặt hàng và thủ tục đầu tư vào đối tượng quan tâm tín dụng ưu tiên, bồi thường phí quản lý.Chính sách Ngân hàng, tài trợ vốn điều lệ cho các quỹ tài chính nước ngoài.Hỗ trợ đầu tư cho các vấn đề chính sách khác được thủ tướng quyết định.

Chủ thể xác định tác động môi trường sơ bộ của chính sách đầu tư dự án đánh giá nội dung.Quản lý việc chuẩn bị đầu tư chung, lập kế hoạch, và nhiệm vụ chiếu mà không có thành phần xây dựng.Vốn từ thu nhập pháp lý của các cơ quan chính phủ tiểu bang và các đơn vị sự nghiệp cho công chúng để thành lập, thẩm định, phê duyệt, lập kế hoạch trung hạn và hàng năm, đầu tư.Một giải pháp để tổ chức, triển khai và báo cáo các cấp có thẩm quyền thực hiện các kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.Thủ tục điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, trung hạn và vốn ngân sách nhà nước hàng năm.Các trường hợp kéo dài thời gian dành cho việc thực hiện và thanh toán các kế hoạch đầu tư công cộng để vốn ngân sách nhà nước hàng năm.Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công.

Đạo luật này bao gồm chương 8, 54, có hiệu lực vào ngày 4 tháng 6, 2020.Bộ kế hoạch và đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của hệ thống thông tin và thực hiện một cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công.Chúng bao gồm các quy định sử dụng chung, chẳng hạn như thông tin về đầu tư công cộng, thu thập dữ liệu, thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốcĐối với bản sao giấy và các hệ thống khác nhau, thông tin trên hệ thống là cơ sở cho việc thành lập, đánh giá, giao hàng, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.Các dự án đầu tư công cộng không được thanh toán mà không có một danh mục đầu tư hàng năm và kế hoạch phân phối dữ liệu trên hệ thống, và dự án không phải trả tiền cho các kế hoạch phân phối dữ liệu trên hệ thống.Các tổ chức hoặc cá nhân sử dụng hệ thống chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu do cơ quan báo cáo Cập Nhật trên hệ thống.Các tổ chức hoặc cá nhân sử dụng hệ thống phải sử dụng chữ ký số của chính phủ khi đăng ký báo cáo trên hệ thống.Các quy định trong bài viết này không áp dụng cho các dự án yêu cầu bảo mật nhà nước.

Đạo luật đầu tư công được Quốc hội thông qua vào ngày 6 tháng 11 năm 2019 và có thể có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01, 2020.Pháp luật đã được ban hành nhiều hơn để thực hiện nhiệm vụ xây dựng lại nền kinh tế theo đảng và quan điểm quốc gia, ủng hộ, chính sách, và đặc biệt là độ phân giải số.Ngày 11 tháng 1 2016 05-NQ/TW, 2016, tiếp tục chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cải thiện chất lượng Sgrowth, năng suất lao động, cạnh tranh kinh tế, nghị quyết 24/2016/QH14 2 ngày 11 tháng 10, 2016, Quốc hội về kế hoạch tái thiết 2016 2016 của Quốc hội ngày 2016 11

Đồng thời, nó góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư phù hợp với việc tiếp tục hoàn thành thể chế, luật đầu tư công cộng theo hướng thống nhất, đồng bộ hóa với các luật liên quan khác tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt, hiệu quả của các hoạt động đầu tư công, và tình hình vốn đầu tư công cộng, và việc mở rộng, mục đích, hướng chiến lược, kếLoại bỏ rào cản, chướng ngại vật và các vấn đề khác liên quan đến quy định đầu tư công, đẩy nhanh tốc độ vốn đầu tư công cộng liên quan đến phân tầng, và tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia vào việc quản lý các hoạt động đầu tư công.Tăng tính minh bạch trong quan hệ công chúng và quản lý đầu tư công.

Nguồn: www.mpi.gov.vn