Nhà máy công nghiệp Nakano Việt Nam

  • -Khách hàng: Nakano Kogyo Vietnam Co., Ltd.
  • -Địa chỉ: lô CN 2-3, KCN minh quân, mai hào, hang Yen
  • -Phạm vi làm việc: Tổng thầu xây dựng và xây dựng máy móc điện
  • -Thời gian: 02/04/2020-2020/2010
  • -Trang mạng: https://www.wave-nakano.co.jp

Bộ phận kinh doanh

Ngành công nghiệp
2512 Container kim loại, Bể chứa, chi tiết sản xuất cont
ainer: sản xuất thùng trống
3311 Sửa chữa các sản phẩm kim loại ch
ế biến chi tiết: Repair drum
4690 Tổng hợp bán buôn
: thực hiện các quyền phân phối bán buôn (không thành lập kinh doanh bán buôn) cho các sản phẩm với mã HS 4016, 7326, và 8309
8299 Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân loại
theo quyền xuất nhập khẩu, quyền của hàng hoá với mã HS 4016, 7326, 8309.